Medezeggenschap

Naast de medezeggenschap op onze locaties in de vorm van deelraden heeft OGMF ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is bovenschools en bestaat uit leerlingen, ouders en personeel van alle locaties. Op die manier zijn zij actief betrokken bij het ontwikkelen van beleid.

Notulen

De vergaderdata (incl. notulen) van schooljaar 2022-2023 waren:
24 januari
14 februari
28 maart
16 mei
4 juli

Agenda GMR / PGMR

De vergaderdata voor dit komende schooljaar zijn:
16.00 PGMR  26 september 2023 19.00 uur GMR
– 14 november 2023
– 19 december 2023
– 27 februari 2024
– 9 april 2024
– 21 mei 2024
– 2 juli 2024

De vergaderlocatie van dit jaar is Sevenwolden Campus, locatie Fedde Schurer

Reglement en statuten