Medezeggenschap

Naast de medezeggenschap op onze locaties in de vorm van deelraden heeft OGMF ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is bovenschools en bestaat uit leerlingen, ouders en personeel van alle locaties. Op die manier zijn zij actief betrokken bij het ontwikkelen van beleid.

Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit:
Jelmer Lindeboom  – voorzitter
Sjoukje Jansma        – secretaris            sjansma@ogmf.nl 
Simon de Roo          – vice-voorzitter
Vragen aan de GMR (ook voor specifieke geledingen) kunnen via de secretaris aangeleverd worden.

Notulen

Van de vergaderingen wordt verslag gelegd. Vastgestelde notulen kunnen na de volgende vergadering bij de secretaris van de GMR worden opgevraagd.

Agenda GMR / PGMR

De vergaderdata voor dit komende schooljaar zijn:
16.00 PGMR  26 september 2023 19.00 uur GMR
16.00 PGMR 14 november 2023 19.00 GMR
16:00 PGMR 19 december 2023 19:00 GMR
16:00 PGMR 27 februari 2024 19:00 GMR
– 9 april 2024
– 21 mei 2024
– 2 juli 2024

De vergaderlocatie van dit jaar is Sevenwolden Campus, locatie Fedde Schurer.

Reglement en statuten

Jaarverslag

In het  jaarverslag beschrijven we in hoofdlijnen waar de GMR zich het afgelopen kalenderjaar mee bezig heeft gehouden. Dit verslag beslaat onder andere de inhoud van de vergaderingen, verkiezingen, contact met de achterban en RvT, de Financiële Commissie en deskundigheidsbevordering. Het jaarverslag 2022-2023 vindt u hier.

Namenlijst

Klik hier voor het overzicht met de leden van de GMR.