Toezicht

De Raad van Toezicht controleert het beleid van het College van Bestuur en ziet toe op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast stelt de Raad van Toezicht, op advies van het College van Bestuur, de strategische doelen vast en bewaakt de uitvoering. De Code Goed Onderwijsbestuur is hierbij leidend.